Termín zápisu do prvních tříd na naší škole proběhne 19. 4. 2022


Kritéria pro přijetí do 1. třídy

Ředitel Základní školy Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, stanovil následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků základní školy:

V první fázi budou přijaty tyto děti:

  • děti, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti Základní školy Karlovy Vary, Poštovní19, příspěvková organizace
  • děti, jejichž sourozenec navštěvuje tuto školu
  • děti zaměstnanců školy

Ve druhé fázi budou přijaty:

  • děti s místem trvalého pobytu mimo spádovou oblast Základní školy Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

V případě, že ani po uplatnění kritérií nebude moci ředitel školy rozhodnout, využije transparentní losování.

Mgr. Karel Fiala, ředitel školy


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 1. třídy

  • Rozhodnutí o přijetí

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným číslem na vstupních dveřích do budovy 1. stupně školy a na webových stránkách školy (www.zskvary.cz). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

  • Rozhodnutí o nepřijetí

Ředitel školy vydá správní rozhodnutí, které bude obsahovat výrokovou část, odůvodnění a poučení.


Odklad povinné školní docházky

Pro odklad povinné školní docházky musí rodič doložit:

  • doporučení školského poradenského zařízení/klinického psychologa
  • odborného lékaře
  • žádost

Rodiče žáků, kteří dostali odklad povinné školní docházky, musí znovu požádat o přijetí svého dítěte.
Přijetí bude posuzováno v souladu s Kritérii pro přijetí do 1. třídy.


Škola umožňuje individuální vzdělávání pro 1. i 2. stupeň ZŠ