Termíny přijímacích řízení

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nadstavbového studia

 1. termín:
 2. termín:

pátek 12. dubna 2019
pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 1. termín:
 2. termín:

úterý 16. dubna 2019
středa 17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory

 1. termín:
 2. termín:

pondělí 13. května 2019
úterý 14. května 2019

Veškeré informace k výběrovému řízení na střední školy najdete na stránkách ministerstva školství:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Kritéria přijímacího řízení

Ředitel střední školy je povinen stanovit a zveřejnit kritéria přijímacího řízení pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října daného školního roku, pro ostatní obory do 31. ledna daného školního roku (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel podle školského zákona vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný počet žáků.

Jak si opatřit přihlášku?

 • Opatřit přihlášku si mohou žáci v prodejnách SEVT nebo na internetových stránkách ministerstva školství.
 • Přímo na naší základní škole u výchovného poradce, který přihlášku vytiskne včetně všech známek za poplatek 20 Kč/ks.

Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

 • Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijatých uchazečů.
 • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

Do kdy lze podat odvolání?

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí žáka.

Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.

Co je to zápisový lístek?

 • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
 • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.