Co je to Školská rada?

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Složení školské rady

Školská rada má toto složení:

Předseda školské rady:
za zřizovatele školy

Členové školské rady:
za zřizovatele školy
za pedagogické pracovníky
za pedagogické pracovníky
zástupce rodičů
zástupce rodičů


PhDr. Filip Lepík


Lukáš Bartůněk
Mgr. Josef Lidinský
Ing. Vladimír Mašek
Helena Kyselá
JUDr. Gabriela Siegelová