Přijímací řízení na naši školu

Termín zápisu do prvních tříd na naší škole proběhne v dubnu 2024 – postup bude zveřejněn.

Kritéria pro přijetí do 1. třídy

Ředitel Základní školy Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, stanovil následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků základní školy:

V první fázi budou přijaty tyto děti:

  • děti, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti Základní školy Karlovy Vary, Poštovní19, příspěvková organizace
  • děti, jejichž sourozenec navštěvuje tuto školu
  • děti zaměstnanců školy

Ve druhé fázi budou přijaty:

  • děti s místem trvalého pobytu mimo spádovou oblast Základní školy Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

V případě, že ani po uplatnění kritérií nebude moci ředitel školy rozhodnout, využije transparentní losování.

Mgr. Karel Fiala, ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným číslem na vstupních dveřích do budovy 1. stupně školy a na webových stránkách školy (www.zskvary.cz). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí

Ředitel školy vydá správní rozhodnutí, které bude obsahovat výrokovou část, odůvodnění a poučení.

Odklad povinné školní docházky

Pro odklad povinné školní docházky musí rodič doložit:

  • doporučení školského poradenského zařízení/klinického psychologa
  • odborného lékaře
  • žádost (stáhnout)

Rodiče žáků, kteří dostali odklad povinné školní docházky, musí znovu požádat o přijetí svého dítěte.
Přijetí bude posuzováno v souladu s Kritérii pro přijetí do 1. třídy.