Školská rada

Rychlý odkaz:

Složení školské rady

Co je to školská rada?

Dle ustanovení § 167 školského zákona je školská rada orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých
žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy.

Školská rada při základních školách v Karlových Varech je složena z šesti členů, přičemž třetinu
jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí
pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské
rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady
na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.
K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Kompetence školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

Složení školské rady

Lepík Filip, PhDr.              zástupce zřizovatele

Trtek Tomáš, Mgr.            zástupce zřizovatele

Lidinský Josef, Mgr.          zástupce školy

Mašek Vladimír, Ing.        zástupce školy

Havlíčková Štěpánka        zástupce rodičů

Kresl Michael, Bc. Dis.      předseda, zástupce rodičů

PhDr. Filip Lepík
f.lepik@mmkv.cz
zástupce zřizovatele

Mgr. Tomáš Trtek
t.trtek@mmkv.cz
zástupce zřizovatele

Mgr. Josef Lidinský
lidinskyj@zskvary.cz
zástupce školy

Ing. Vladimír Mašek
masekv@zskvary.cz
zástupce školy

Štěpánka Havlíčková
havlickovastepa@seznam.cz
zástupce rodičů

Bc. Michael Kresl
michael.kresl@gmail.com
předseda, zástupce rodičů