ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU na školní rok 2019/2020

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitel Základní školy Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:

10
102
103
104
105
106
107
108
203
204
205
207
208
209
210

211
212
213
301
302
304
305
306
307
308
309
401
402
403
404

405
406
407
408
409
410
411
412
501
503
504
505
506
508
509

510
511
601
602
604
605
606
701
702
703
704
705
706
1106
1207

Děti s Žádostí o odklad školní docházky:

Evidenční čísla: 303, 603, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje. Rozhodnutí o přijetí je možno vyzvednout na vyžádání na ředitelství Základní školy Karlovy Vary, Poštovní 19, Karlovy Vary, příspěvková organizace.

Informační schůzka s třídní učitelkou Vašeho dítěte se koná 19. června 2019 v 16 hodin.

V Karlových Varech dne 03.05.2019 Mgr. Karel Fiala, ředitel školy

Datum zveřejnění rozhodnutí 04.05.2019