Zápis do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 je zápis do 1. ročníků základních škol určen pro děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou šestého roku věku a pro děti s již uděleným odkladem školní docházky.

Od 22. 03. 2024 08:00 hod. do 19. 04. 2024 14:00 hod. bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, v němž vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (případně žádost o odklad povinné školní docházky). Zároveň si rezervují konkrétní čas zápisu, který se uskuteční dne 23. 04. 2024 od 14:00 hod. do 18:00 hod. v budově I. stupně (zelená budova) naší školy. V jeho průběhu zákonní zástupci doloží všechny níže uvedené dokumenty. 
Pokud se neobjednáte předem, nic se neděje. V jedné učebně bude probíhat zápis bez objednání.
Odkaz na rezervační systém:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zskvary/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=16139

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

° občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (u dětí cizinců jiný doklad totožnosti);

° doložení trvalého pobytu v případě, že má dítě odlišné místo trvalého pobytu než zákonný zástupce

° v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

° občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (u dětí cizinců jiný doklad totožnosti);

° doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;

° doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Rodiče žáků, kteří dostali odklad povinné školní docházky, musí znova požádat o přijetí svého dítěte. Přijetí bude posuzováno v souladu s Kritérii pro přijetí do 1. třídy.

Pokud se zákonný zástupce nemůže osobně dostavit ve stanovený termín k zápisu, je možné využít možnosti osobního doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání po předem dohodnutém termínu předání (tel. 602 636 370, email: bizonm@zskvary.cz)

Kritéria pro přijetí do 1. třídy:

V první fázi budou přijaty:

° děti, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace
° děti, jejichž sourozenec navštěvuje tuto školu
° děti zaměstnanců školy

Ve druhé fázi budou přijaty:
° děti s místem trvalého pobytu mimo spádovou oblast ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

V případě, že ani po uplatnění kritérií nebude moci ředitel školy rozhodnout, využije transparentní losování.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 1. třídy:

Rozhodnutí o přijetí
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným číslem na webových stránkách školy (www.zskvary.cz). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí:
Ředitel školy vydá správní rozhodnutí, které bude obsahovat výrokovou část, odůvodnění a poučení.