Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 – aktualizováno 7.5.2020

Vážení rodiče,

v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvního stupně ve škole.

V pondělí 18. 5. budeme vědět, kolik žáků se k výuce přihlásilo. Na základě tohoto konkrétního čísla vytvoříme skupiny po 15 dětech. V první řadě to bude třídní učitel. Pokud bychom museli z jedné třídy vytvořit dvě skupiny, pak v druhé skupině bude podle pokynu třídního s dětmi pracovat netřídní učitel, případně asistent. Dopolední výuka bude probíhat podle provizorního rozvrhu, především český jazyk, matematika, dle technických možností on-line AJ. Náplní odpolední části bude zájmové vzdělávání. Zajišťují především vychovatelky ŠD.

Prosíme, seznamte se pečlivě se všemi podmínkami pobytu dětí ve škole, neboť budou velmi odlišné od běžné výuky, na kterou jsou žáci zvyklí.

Dále Vás prosíme o přihlášení Vašeho dítěte k této formě vzdělávání prostřednictvím zaslání vyplněného čestného prohlášení na e-mail vostrah@zskvary.cz.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jehož součástí jsou vymezené rizikové faktory, slouží jako závazná přihláška ke vzdělávání v diskutovaném období.
Další informace budou následovat po 18. 5.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Vedení školy

Zajištění činnosti školních skupin pro žáky 1. – 5. ročníku od 25. 5. 2020

Podle tzv. Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství by od 25. května měla být možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. 

Docházka žáků do školy bude dobrovolná, proto Vám sdělujeme podmínky, za jakých bude výchovně vzdělávací činnost organizována, abyste měli dostatek podkladů se rozhodnout, zda této možnosti využijete.

Své rozhodnutí nám sdělte výše uvedeným způsobem do 15. 5. 2020 (žáka nelze zařadit do školní skupiny dodatečně).

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např.  u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Žáci budou přicházet ke škole v určeném časovém rozmezí 7.25 – 8.00 hod, bude upřesněno podle počtu přihlášených dětí. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník.

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách školy roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

V budově školy

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Pokud počasí dovolí, budou žáci trávit přestávky venku s nasazenými rouškami (skupiny budou oddělené).

Úklid, dezinfekce a další hygienická opatření bude škola provádět podle stanovených pravidel.

Ve třídě

Složení skupin žáků se stanoví předem a bude neměnné!

Maximální počet žáků ve skupině bude 15 s tím, že každý žák bude sedět sám v lavici.

V průběhu pobytu ve třídě budou muset žáci i pedagogičtí pracovníci nosit roušku, nemůžeme stoprocentně zaručit, že bude zachován rozestup 2 metry. Při výměně si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

Školní stravování

Podmínky pro zajištění školního stravování budou stanoveny dle počtu přihlášených dětí.

Skupiny žáků 1. stupně

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25. 5. do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.  Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. 

Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (podle počtu skupin především třídní učitelé, vychovatelky ŠD, asistenti pedagoga, případně učitelé).

Ranní družina není poskytována.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

Provoz školní skupiny je ukončen vždy v 16.00 hod.

Časy vymezené pro vyzvedávání dětí budou také určeny podle počtu přihlášených žáků.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Upozornění

Do školní skupiny bude zařazen pouze žák, jehož zákonný zástupce zašle do 15. 5. 2020 (prosím do 12.00 hod.) vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz příloha).

Vážení rodiče, děkujeme za vaši vstřícnost, pochopení a podporu.

Věříme, že společnými silami toto nelehké období zvládneme.

                                                                     Mgr. Karel Fiala, ředitel školy